Podstawa prawna:
Art.
82 i 84 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

§1

Nazwa szkoły

Szkoła
Zespołów Adama Fulary

§2

Typ szkoły

Szkoła
Zespołów Adama Fulary jest niepubliczną placówką pracy pozaszkolnej i niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Szkoła Zespołów Realizuje
autorski program rozwoju zainteresowań jej uczniów.

§3

Siedziba szkoły

ul.
Krańcowa 7, Ostrzeszów (Zespół Szkół Nr 2)

§4

Organ prowadzący
szkołę

Szkoła jest prowadzona
przez osobę fizyczną – Adama Fularę.

§5

Cykl kształcenia

Szkoła
zorganizowana jest w trzyletnim cyklu kształcenia. Kursy prowadzone przez placówkę obejmują
zajęcia w zespołach, oraz zajęcia muzyczne w grupach. Dodatkową
działalność szkoły stanowi nauka indywidualna gry na instrumentach
muzycznych, a także kursy przedmiotowe.

§6

Środki finansowe

Środki
finansowe na swoją działalność Szkoła uzyskuje z wpłat słuchaczy za:

 • pobierane lekcje,

 • organizowane koncerty,

 • poprzez współpracę z podobnymi ośrodkami za granicą i
  dofinansowanie z tego tytułu przez UE,

 • sponsoring.

§7

Zasady przyjmowania
uczniów

Warunkiem
przyjęcia do szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można to uczynić osobiście, lub przez internet). W przypadku
zapisów na trzyletni kurs gry na instrumentach muzycznych w zespole także wymagamy posiadanie własnego instrumentu (wyjątek
stanowi perkusja).

§8

Dyrektor szkoły

Osoba
prowadząca szkołę powołuje Dyrektora szkoły. Może na to stanowisko
wyznaczyć siebie.

Dyrektor szkoły
odpowiedzialny jest za:

– ustalanie programu/ów nauki na
poszczególnych poziomach,

– zatwierdzanie programu/ów nauczania i
stosowanych metod,

– systematyczną kontrolę poziomu nauczania,

– sprawowanie opieki metodycznej,

– sprawowanie kontroli merytorycznej nad
działalnością szkoły,

– hospitację zajęć,

– nadzorowanie realizacji programu,

– nadzorowanie prowadzenia dokumentacji
pedagogicznej (dzienniki zajęć, raporty dla rodziców),

– zatwierdzanie materiału do umieszczenia na
stronie internetowej szkoły,

– reprezentowanie szkołę na zewnątrz.

§9

Prawa i obowiązki
nauczycieli

I
Prawa nauczycieli:

Pracownicy naszej
szkoły mają prawo do:

 • korzystania z podręczników, sprzętu i wszelkich materiałów
  dydaktycznych szkoły,

 • zakupu, za porozumieniem z Dyrektorem Szkoły lub jej Właścicielem
  potrzebnych mu na zajęcia materiałów na koszt szkoły,

 • korzystania z pomocy doradcy metodycznego szkoły w kwestiach
  merytorycznych,

 • wezwania doradcy metodycznego do udziału w zajęciach, jeśli tego
  wymaga sytuacja w grupie.

II Obowiązki
nauczycieli:

 • przestrzegania dyscypliny pracy,

 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

 • realizacji programu nauczania,

 • dbania o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę,

 • zgłaszania uwag i wniosków uczestników do Dyrektora
  Szkoły,

 • dbania o mienie Szkoły,

 • rozwija zdolności i zainteresowania uczniów oraz wspiera
  rozwój psychofizyczny wychowanków,

 • doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi wiedzę merytoryczną.

 

§10

Prawa i obowiązki
uczniów

I
Prawa uczniów:

Uczeń ma prawo do:

 • uczestnictwa w opłacanych zajęciach,

 • wyrażania opinii, uwag i sugestii,

 • o dwołania się do właściciela bądź dyrektora szkoły w sytuacjach
  konfliktowych,

 • uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 • swobody
  wypowiadania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to godności innych
  osób.

II
Obowiązki uczniów:

 • punktualnie przychodzić na zajęcia,

 • w razie potrzeby na wyznaczone zajęcia przynosić własne instrumenty (jeśli istnieje taka
  możliwość),

 • stosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia,

 • zachowywać się kulturalnie,

 • okazywać szacunek innym osobom,

III
Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku:

Uczeń może zostać skreślony z listy uczestników zajęć, gdy
mimo upomnień zwłoka za opłatę wynosi więcej niż 2 miesiące lub gdy
swoją postawą lub zachowaniem utrudnia lektorowi prowadzenie zajęć.

§11

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

Leave a comment